گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

شعار سال و روزهاي هفته سلامت ۱۳۹۳

شعار روزهاي هفته سلامت:

دوشــــنبه ۱ ارديبهشت: توانمندسازي نوجوانان و جوانانبراي خودمراقبتي

سه­شـنبه ۲ ارديبهشت: عموم مردم، نيازمند خودمراقبتي

چهارشنبه ۳ ارديبهشت: خانواده، خاستگاهخودمراقبتي

پنج­شــنبه ۴ ارديبهشت: رسانه ها، مروّجان خودمراقبتي

جمـــــــعه ۵ ارديبهشت: نهادها و پايگاه هاي مردمي، كانونهاي خودمراقبتي

شنـــــــبه ۶ ارديبهشت: تيم سلامت، مربيان خودمراقبتي

يك­شنـــبه ۷ ارديبهشت: سياستگذاران و مديران اجرايي، حاميانخودمراقبتي