گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

شعار بهداشتی سال: «ایمنی غذا» از مزرعه تا سفره

previous pauseresume next

هفته جهانی تغذیه با شیرمادر (۱۶-۱۰ مردادماه ) گرامی باد

تغذیه با شیر مادر یک راه حل جهانی برای فراهم نمودن فرصت های برابر و شروع عادلانه زندگی برای تمام افراد است. این
شیوه تغذیه، سلامت، رفاه و بقای زنان و کودکان در سراسر جهان را ارتقا می دهد..
اهداف هفته جهانی تغذیه با شیرمادر درسال ۲۰۰۱۸ :
۱- آگاه کردن مردم در مورد ارتباط بین تغذیه با شیرمادر با تغذیه خوب، امنیت غذایی و کاهش فقر
۲- تثبیت تغذیه با شیرمادر بعنوان زیربنای زندگی سالم
۳- مشارکت افراد و سازمانها برای تاثیر بیشتر
۴- تقویت موقعیت برای ترفیع تغذیه با شیر مادر بعنوان بخشی از تغذیه خوب، امنیت غذایی و کاهش فقر

ایجاد یک جهان پایدار و همگن تر از طریق تلاش ها برای پایان دادن به فقر، محافظت از سیاره و اطمینان از کامیابی و موفقیت
برای همه شروع می شود. سوء تغذیه، ناامنی غذایی و فقر، میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد و سدی در برابر توسعه
پایدار است. تغذیه با شیر مادر یک راه حل جهانی برای شروع یکسان و عادلانه زندگی برای همه است و زیربنای سلامت و
بقای زنان و کودکان محسوب می شود.
شیرمادر کاملا برای تامین نیازهای تغذیه ای و ایمونولوژیکی کودک طراحی شده است. تغذیه با شیر مادر یک روش طبیعی و
مطلوب تغذیه کودکان و ارتقا دهنده پیوند عاطفی بین مادر و کودک بدون توجه به موقعیت است